Podmienky nákupu

Ako postupovať pri nákupe

Nákup v obchode http://www.shop.skialp4u.sk/ je veľmi jednoduchý, pohodlný a rýchly. Pri každom produkte nájdete potrebné informácie o jeho vlastnostiach, prvkoch a využití.

Postup pri nákupe:

 • 1. Výber tovaru
  • ponúkané produkty sú rozdelené do kategórií pomocou stromovej štruktúry
  • po nájdení tovaru sa zobrazí jeho fotka, cena a stručný popis, pre viac informácii kliknite na obrázok
  • po výbere veľkosti, farby a počtu kusov vložíte tovar do košíka stlačením tlačítka “vložiť do košíka“
 • 2. Nákupný košík
  • po celý čas nákupu vidíte obsah nákupného košíka v ľavom dolnom rohu aj s jednotlivými cenami a celkovou cenou nákupu
  • do nákupného košíka vstúpite kedykoľvek po kliknutí na “košík“ v pravo hore
  • z nákupného košíka vyjdete kedykoľvek, a to kliknutím na iný odkaz napr. Oblečenie
  • v nákupnom košíku môžete zmeniť počet kusov a takisto môžete vymazať celú položku. V pripade zmeny farby alebo veľkosti položku vymažete z košíka a objednáte opať v správnych veľkostiach, farbách a počtoch.
  • po zmenách v nákupnom košíku kliknite na tlačítko “prepočítať“
  • vidíte tu aj celkovú hodnotu nákupu
  • potom už len kliknete na tlačítko “pokračovať v objednávke“
 • 3. Objednávka
  • vyplníte objednávkový formulár
  • ak máte nejaké špeciálne požiadavky, napíšte ich do okna pre poznámky
  • zvolíte si spôsob doručenia a platby
  • zaškrtnete, že ste sa oboznámili s Obchodnými podmienkami
  • kliknete na tlačítko “potvrdiť objednávku“
  • zobrazí sa účet, Vaše údaje a potom už len kliknete na tlačítko vpravo dole “Objednať“ a to je posledný krok k výhodnému nákupu
 • 4. Potvrdenie objednávky
  • do 24 hodín Vám príde e-mail o potvrdení objednávky s variabilným symbolom, číslom účtu a s výpisom z pokladne

Prajeme Vám príjemné nakupovanie.

shop.skialp4u.sk

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu http://www.shop.skialp4u.sk/

Prevádzkovateľ:

Miroslav Leitner- SKIALP4U,

Lichardova 60,

977 01 Brezno,

+421 903 445791

IČO: 44 161 026, DIČ: 1030928162, IČ DPH : SK1030928162

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom http://www.shop.skialp4u.sk/

Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu http://www.shop.skialp4u.sk/ a o celkovej cene objednávky.

Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať tovar, ktorý uviedli v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2.Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúru, dodací list a záručný list.

3.Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.

4.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.

5.Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

III. Povinnosti kupujúceho

1.Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

2.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

VI. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1.Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

2.Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín.

3.Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v

znení platnom v deň odoslania objednávky.

4.Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5.Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť, ...) obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 300,-  oprávnený žiadať kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne,...). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

6.Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 300,- požadovať od kupujúceho platbu vopred.

7.Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom.

8.K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

9.Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu shop.skialp4u@gmail.com. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

10.V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení do 3 dní.

11.Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 7 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

12.Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

V. Dodacie a platobné podmienky

1.Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

2.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4.Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne do 14 dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Dodacie lehoty závisia od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky dopravy, ktorá je daná prepravcom. Dostupnosť tovaru sa spravidla pohybuje od 2 dní po 2 týždne. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že si objednáte viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar Vám bude doručený naraz v jednej zásielke, a podľa termínu najdlhšej dostupnosti. V prípade, že požadujete, aby Vám bol tovar doručený postupne, udajte to prosím do poznámky, resp. nám napíšte mail. V tomto prípade však platíte dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov.

5.Ceny tovarov v internetovom obchode http://www.shop.skialp4u.sk/ sú uvedené v slovenských korunách aj eurách. Uvedená cena je s DPH.

6.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

8.Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- prevodným príkazom

Predfaktúru uhradí kupujúci zo svojho účtu v banke alebo cez elektronické bankovníctvo na účet prevádzkovateľa č. 2621099727/1100 vedený v Tatra Banke a.s. Banská Bystrica resp. IBAN: SK19 1100 0000 0026 2109 9727 a SWIFT: TATRSKBX.

Ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky, ktoré bude uvedené v emaily o potvrdení objednávky.

- vkladom na účet

Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa č. 2621099727/1100 vedený v Tatra Banke a.s. Banská Bystrica

- poštovým poukazom

Kupujúci uhradí predfakúru pomocou poštovej poukážky typu U na adresu prevádzkovateľa: Miroslav Leitner – SKIALP4U, Lichardova 60, 977 01 Brezno, číslo účtu 2621099727/1100, variabilný symbol: uvádza sa číslo objednávky

- dobierkou

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

- v hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

9.Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty na území SR za poštovné vo výške 3,00 € resp. do výšky objednávky 85,00

10.Poštovné je zdarma pri celkovej hodnote objednávky nad 85,00  . (Platí iba pre doručovanie v rámci Slovenskej republiky).

11. Objednaný tovar zasielame aj do zahraničia - pre štáty  v Európe / mimo SR/ . Cena za zaslanie, resp. za dobierku je vo výške 9 eur a pri sume nad  85 eur je cena za zaslanie resp. za dobierku vo výške 6 eur. Členovia Alpenverein mimo SR pri prihlásení na svoje členské číslo majú na dopravu zľavu 50%. 

VI. Záruka a reklamácie

1.Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.

2.V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne reklamovať výrobok.

3.Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

4.Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

5.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

VII. Ochrana osobných údajov

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25.05.2018 a Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) Vás týmto informujeme o tom,ako spracúvame Vaše osobné údaje - klikni TU

VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia

1.Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3.Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

V Brezne 25.5.2018